سکوت سرشار از ناگفته هاست

سکوت سرشار از ناگفته هاست

دلتنگی ھای آدمی را ، باد ترانھ ای می خواند
رویاھایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد
و ھر دانھ ی برفی بھ اشکی ناریختھ می ماند
سکوت سرشار از سخنان ناگفتھ است
از حرکات ناکرده
اعتراف بھ عشق ھای نھان
و شگفتی ھای بر زبان نیامده
در این سکوت حقیقت ما نھفتھ است
حقیقت تو و من

٭٭٭
برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم
کھ چراغ ھا و نشانھ ھا را در ظلماتمان ببیند
گوشی کھ صداھا و شناسھ ھا را در بیھوشی مان بشنود
برای تو و خویش روحی کھ این ھمھ را در خود گیرد و بپذیرد
و زبانی کھ در صداقت خود ما را از خاموشی خویش بیرون کشد
و بگذارد از آن چیزھا کھ در بندمان کشیده است

سخن بگوییم

گاه آنکھ ما را بھ حقیقت می رساند
خود از آن عاریست
زیرا تنھا حقیقت است کھ رھایی می بخشد
٭٭٭
از بخت یاری ماست شاید، کھ آنچھ کھ می خواھیم
یا بھ دست نمی آید
یا از دست می گریزد
٭٭٭
می خواھم آب شوم در گستره ی افق
آنجا کھ دریا بھ آخر می رسد
و آسمان آغاز می شود
می خواھم با ھر آنچھ مرا در بر گرفتھ یکی شوم
٭٭٭
حس می کنم و می دانم
دست می سایم و می ترسم
باور می کنم و امیدوارم
کھ ھیچ چیز با آن بھ عناد بر نخیزد
٭٭٭
چند بارامید بستی و دام برنھادی
تا دستی یاری دھنده
کلمھ ای مھر آمیز
نوازشی یا گوشی شنوا بھ چنگ آری؟
چند بار دامت را تھی یافتی؟
از پای منشین
آماده شو! کھ دیگر بار و دیگر بار دام باز گستری …

بور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز
بر آنم کھ در کنار تو لنگر افکنم
بادبان برچینم
پارو وانھم
سکان رھا کنم
بھ خلوت لنگرگاھت در آیم
و در کنارت پھلو بگیرم
آغوشت را بازیابم
استواری امن زمین را زیر پای خویش…

مارگوت بیگل

ترجمه احمد شاملو

قسمتی از متن این ترانه را با صدای زیبای شاملو اینجا بشنوید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *